Công nhận đất ở có nhà, vườn như thế nào?

Hỏi: Nhà tôi ở ngoại thành có diện tích đất khá rộng, trong khuôn viên có cả vườn, ao. Vậy xin hỏi, khi xét cấp sổ đỏ, chính quyền sẽ xác định diện tích đất ở như thế nào?

Trần Văn Tài (Huyện Bình Chánh, Tp.HCM)

sodo 9058
Công nhận đất ở có nhà, vườn như thế nào?
(Ảnh minh họa, nguồn: internet)

Trả lời:

Tại Điều 24 Nghị định 43/2014 của Chính phủ (quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai) quy định:

– Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở được hình thành trước ngày 18/12/1980, người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định, tuy nhiên giấy tờ đó chưa xác định rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được công nhận không phải nộp tiền sử dụng đất bằng diện tích thực tế của thửa đất đối với trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn 5 lần hạn mức giao đất ở, bằng 5 lần hạn mức giao đất ở đối với trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn năm lần hạn mức giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.

Phần diện tích đất còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở theo quy định, hiện đang là vườn, ao mà người sử dụng đất đề nghị được công nhận là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp khác thì được cấp giấy chứng nhận (GCN) theo mục đích đó và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao đã được cấp GCN trước ngày 1/7/2014 được xác định như sau:

a) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở đã được cấp GCN trước ngày 1/7/2014 thì diện tích đất ở được xác định là diện tích ghi trên GCN đã cấp;

b) Trường hợp tại thời điểm cấp GCN trước đây mà người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ theo quy định nhưng diện tích đất ở chưa được xác định theo quy định và chưa được xác định lại theo quy định của Nghị định 181/2004 về thi hành Luật Đất đai năm 2003, nay người sử dụng đất có đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở hoặc khi Nhà nước thu hồi đất thì diện tích đất ở được xác định lại theo các quy định của Luật Đất đai 2013…

Luật sư Trần Công Ly Tao
 (Đoàn Luật sư Tp.HCM)

Theo Pháp luật TPHCM Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *